เงื่อนไข ข้อตกลง และ ข้อปฏิบัติสำหรับการสมัครเรียน EPE

    1. ผู้สมัครต้องชำระค่าลงทะเบียนรายวิชา EPE หลักสูตรละ 3,000 บาท ซึ่งเป็นไปตาม "ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกำหนดอัตราค่าลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับบัณฑิตศึกษา (English Proficiency Enhancement : EPE) ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2561"
           โดยผู้สมัคร ต้องชำระผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ (ชำระได้ที่ธนาคารเท่านั้น ไม่สามารถโอนจ่ายได้)
           ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยนเรศวร (ค่าสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT)” (ใช้บัญชีเดียวกับสอบ CEPT)
           บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 857-6-00060-1 โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท
    2. การสมัครจะถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับชำระเงินครบถ้วนตามจำนวนเงินที่ระบุ ตามวันและเวลาที่กำหนดโดยกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวรเท่านั้น
    3. หากผู้สมัคร ไม่ชำระค่าลงทะเบียนตามกำหนด จะไม่มีสิทธิ์เรียนตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศจะถือว่าท่านสละสิทธิ์จากการสมัครดังกล่าว
    4. กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนลงทะเบียนรายวิชา EPE ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
    5. สำหรับนิสิตที่ต้องการใช้ผลสอบอื่นๆ(ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย) สำหรับการเลือกระดับหลักสูตร ขอให้สมัครตามที่ระบบแจ้งให้เรียบร้อยก่อน และส่งใบคะแนนผลการสอบที่ต้องการใช้มาที่ E-Mail: diald@nu.ac.th ทันที กองฯ จะทำการตรวจสอบและจัดระดับตามประกาศรับสมัคร EPE และติดต่อกลับรายบุคคล (ตรวจสอบ -> ตารางเทียบคะแนน สำหรับผู้สมัครใหม่)
    6. โปรดระบุ ข้อมูลที่อยู่ของนิสิตตามที่อยู่ปัจจุบันให้ชัดเจน เพื่อการส่งหนังสือที่ถูกต้อง หากนิสิตไม่ได้รับหนังสือเนื่องจากใส่ที่อยู่ไม่ถูกต้อง กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
    7. การสอบ Final ทั้งหมดของหลักสูตร และการสอบย่อยของบางหลักสูตร ต้องใช้ Google Form/Microsoft Form เท่านั้น หากนิสิตไม่สามารถใช้งาน Google Form/Microsoft Form ได้ จะไม่มีคะแนนในส่วนนี้ (นิสิตที่อยู่ในประเทศไทยสามารถใช้งาน ทั้ง Google และ Microsoft ได้ตามปกติ โดยการ Log In ด้วย E-Mail ของท่าน)

วันเปิดรับสมัคร วันชำระเงิน วันประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน
วันดำเนินการเรียน วันดำเนินการสอบ
9-15 พ.ค. 67 11-15 พ.ค. 67 27 พ.ค. 67
หน้าเว็บไซต์ DIALD
17:00 น. เป็นต้นไป
1 มิ.ย. - 7 ก.ค. 67 เสาร์ 13 ก.ค. 67
เรียน Online ผ่าน MS Teams
รับสมัครจำนวนจำกัด 200 ที่นั่ง เท่านั้น
สำหรับนิสิตท่านใดที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ กรุณาตรวจสอบสภาพนิสิตของตัวเอง
โดยตรวจสอบได้ที่ www.reg.nu.ac.th
นิสิตที่จะใช้ผลสอบ CEPT ยื่นสมัครเพื่อเลือกระดับที่จะเรียน ไม่ต้องส่งใบคะแนนผลสอบ CEPT แล้ว
ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลและเลือกระดับที่ต้องเรียนให้อัตโนมัติตามผลการสอบของนิสิต
นิสิตที่เคยเรียน EPE กับบัณฑิตวิทยาลัยอยู่เดิม
สามารถสมัครเรียนต่อในหลักสูตรถัดไป ได้ตามปกติ ระบบจะเลือกให้ตามที่ท่านต้องเรียนต่อโดยอัตโนมัติ

**เปิดให้ลงวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น**
** ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนในเวลา 09:00 น. เป็นต้นไป **


หมายเหตุ : วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์


:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ