เงื่อนไขการสมัคร และเกณฑ์ผ่านความรู้ภาษา-นิสิต.pdf
เงื่อนไขการสมัคร และเกณฑ์ผ่านความรู้ภาษา-บุคลากร.pdf
ขออนุมัติหลักการในการจัดอบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรมชุดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Discoveries สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่สอบภาษาอังกฤษ (CEPT) ไม่ผ่านเกณฑ์.pdf


:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ