แนะนำหน่วยงาน
  ประวัติความเป็นมา
  ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  เป้าหมาย วัตถุประสงค์


การบริหาร
  โครงสร้างองค์กร
  ผู้บริหาร
  ทำเนียบบุคลากร
  ชาวต่างชาติ
  ภารกิจผู้อำนวยการ
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
  สมัครสอบ CEPT สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
  สมัครสอบ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป
  ค้นหาข้อมูลผู้สมัครสอบ สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ค้นหาข้อมูลผู้สมัครสอบ สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป
ข่าวสาร
  ข่าวทุน / โครงการแลกเปลี่ยน
  ข่าวการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
  ข่าวอบรมพัฒนาภาษา
  ข่าวทั่วไป
  ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลด
  หนังสือรับรองภาษาอังกฤษ
  ประกาศ / หนังสือราชการ
  รายงานผลการดำเนินงาน
  ประกันคุณภาพ
  แบบฟอร์มต่างๆ
  จดหมายข่าว
  KM
  Cooperative Agreements

อบรมพัฒนาภาษา
  หลักสูตรเปิดใหม่
  หลักสูตรที่กำลังดำเนินการ
  ตารางการอบรม
  สมัครอบรมหลักสูตร EAD
  ตรวจสอบผลการอบรมหลักสูตร EAD

Self-Access
  รายละเอียดกิจกรรม
  ตรวจสอบการทำกิจกรรม

Let's Talk
  ตารางนัดหมาย


Writing Clinic
  ตารางนัดหมาย Writing Clinic


MOU / MOA
  MOU / MOA
  เอกสารออนไลน์

International Services
  Contact Staff in Charge
  Overseas Staff
  Overseas Student
  Thai Staff
  Immigration Office Shuttle Service

 
 

:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ