แนะนำหน่วยงาน
  ประวัติความเป็นมา
  ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  เป้าหมาย วัตถุประสงค์


การบริหาร
  โครงสร้างองค์กร
  ผู้บริหาร
  ทำเนียบบุคลากร
  ชาวต่างชาติ
  ภารกิจผู้อำนวยการ
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
  สมัครสอบ CEPT สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
  สมัครสอบ CEPT สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป
  สมัครสอบ NU Writing Proficiency Test
  ค้นหาข้อมูลผู้สมัครสอบ สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ค้นหาข้อมูลผู้สมัครสอบ สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป
ข่าวสาร
  ข่าวทุน / โครงการแลกเปลี่ยน
  ข่าวการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
  ข่าวอบรมพัฒนาภาษา
  ข่าวทั่วไป
  ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลด
  หนังสือรับรองภาษาอังกฤษ
  ประกาศ / หนังสือราชการ
  รายงานผลการดำเนินงาน
  ประกันคุณภาพ
  แบบฟอร์มต่างๆ
  จดหมายข่าว
  KM
  Cooperative Agreements

อบรมพัฒนาภาษา
  หลักสูตรเปิดใหม่
  หลักสูตรที่กำลังดำเนินการ
  ตารางการอบรม
  สมัครอบรมหลักสูตร EAD
  ตรวจสอบผลการอบรมหลักสูตร EAD

Self-Access
  รายละเอียดกิจกรรม
  ตรวจสอบการทำกิจกรรม

Let's Talk
  ตารางนัดหมาย


Writing Clinic
  ตารางนัดหมาย Writing Clinic


MOU / MOA
  MOU / MOA
  เอกสารออนไลน์

International Services
  Contact Staff in Charge
  Overseas Staff
  Overseas Student
  Thai Staff

 
 

:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ