ประกาศ

   Let's Talk กลับมาให้บริการที่ห้องชั้น 4 อาคาร CITCOMS ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 นี้ เป็นต้นไป


     Let's Talk คืออะไร ?

     กิจกรรม LET'S TALK เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตและผู้สนใจโดยไม่จำกัดพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษมุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการสนทนากับชาวต่างชาติ     เงื่อนไขและข้อตกลง

1. เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09:00 - 16:00 น. เว้นวันหยุดราชการ
2. ท่านสามารถลงตารางเวลานัดหมายได้วันละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 60 นาที) เท่านั้น และนัดล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ขอให้ท่านมาตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย
5. การยกเลิกนัดหมายต้องแจ้งยกเลิกก่อนวันนัดหมายอย่างน้อย 1 วัน ได้ที่ 0 5596 1592 หรือ  diald@nu.ac.th     วิธีการนัดหมาย

1. เลือกวัน เวลา และอาจารย์ต่างชาติที่ต้องการในปฏิทินด้านล่าง โดยคลิกที่ Appt. (หากไม่มี แสดงว่ามีการนัดหมายไปแล้ว)
2. กรอกข้อมูลผู้ทำการนัดหมายให้ครบถ้วน

  ดูรายชื่ออาจารย์ต่างชาติ


                                           
   1
 9:00 
Aj.Gregory - Junlajak
Aj.Peter - Rumradai
 10:00 


 11:00 
Aj.Prospero -

 13:00 
Aj.Amilya - Tadpong

 14:00 


 15:00 
Aj.Kevin -
Aj.Paul - chaiwat
Aj.Vimani - Cancel


2
 9:00 
Aj.Gregory -
Aj.Peter - Natthatida
Aj.Dulshani - 10:00 
Aj.Dulshani -

 11:00 
Aj.Dulshani - Sudarut
Aj.Vimani -
 13:00 
Aj.Amilya - tharnwimol
Aj.Joan -
 14:00 
Aj.Amilya - Tadpong

 15:00 
Aj.Kevin - Sirathikarn
Aj.Paul - Jakkrapat3
 9:00 
Aj.Gregory - Apichaya
Aj.Peter - Kasame
 10:00 


 11:00 
Aj.Prospero - Natchanon

 13:00 
Aj.Joan - Sudarut

 14:00 


 15:00 
Aj.Kevin - Sirathikarn
Aj.Paul - Tadpong 4
 56
 9:00 
Aj.Gregory - Kasame
Aj.Peter - Chaiwat
 10:00 
Aj.Delano - Appt.

 11:00 
Aj.Prospero - Kingkamol

 13:00 


 14:00 


 15:00 
Aj.Kevin - Sirathikarn
Aj.Paul - Siwakorn7
 9:00 
Aj.Gregory - Siwakorn
Aj.Peter - Kasame
 10:00 


 11:00 
Aj.Vimani - Daravadee

 13:00 
Aj.Joan - Appt.
Aj.Vimani - Appt.
 14:00 
Aj.Amilya - Tadpong
Aj.Joan - Jirawan
Aj.Vimani - Appt. 15:00 
Aj.Kevin - Sirathikarn
Aj.Paul - Kingkamol
Aj.Vimani - Appt.


8
 9:00 
Aj.Gregory - Kasame
Aj.Peter - Siwakorn
 10:00 
Aj.Delano - Soraya

 11:00 
Aj.Prospero - Appt.

 13:00 
Aj.Joan - Appt.

 14:00 
Aj.Joan - Appt.

 15:00 
Aj.Kevin - Appt.
Aj.Paul - Jakkrapat
Aj.Vimani - nathrada


9
 9:00 
Aj.Gregory - Siwakorn
Aj.Peter - Kasame
Aj.Dulshani - Natthatida 10:00 
Aj.Dulshani - Appt.

 11:00 
Aj.Dulshani - Tadpong
Aj.Vimani - Appt.
 13:00 
Aj.Amilya - tharnwimol
Aj.Joan - Appt.
Aj.Vimani - Appt. 14:00 
Aj.Amilya - Jirawan
Aj.Joan - Appt.
Aj.Vimani - Appt. 15:00 
Aj.Kevin - Sirathikarn
Aj.Paul - Jakkrapat
Aj.Vimani - Appt.


10
 9:00 
Aj.Gregory - Kasame
Aj.Peter - Siwakorn
 10:00 
Aj.Delano - Appt.

 11:00 
Aj.Prospero - Appt.

 13:00 


 14:00 


 15:00 
Aj.Kevin - Sirathikarn
Aj.Paul - Appt. 11
 1213
 9:00 
Aj.Gregory - Appt.
Aj.Peter - Appt.
 10:00 
Aj.Delano - Appt.

 11:00 
Aj.Prospero - Appt.

 13:00 


 14:00 


 15:00 
Aj.Kevin - Sirathikarn
Aj.Paul - Appt.14
 9:00 
Aj.Gregory - Appt.
Aj.Peter - Appt.
 10:00 


 11:00 
Aj.Vimani - Appt.

 13:00 
Aj.Joan - Appt.
Aj.Vimani - Appt.
 14:00 
Aj.Amilya - Chaiwat
Aj.Joan - Appt.
Aj.Vimani - Appt. 15:00 
Aj.Kevin - Sirathikarn
Aj.Paul - Appt.
Aj.Vimani - Tadpong


15
 9:00 
Aj.Gregory - Appt.
Aj.Peter - Tadpong
 10:00 
Aj.Delano - Appt.

 11:00 
Aj.Prospero - Appt.

 13:00 
Aj.Joan - Appt.

 14:00 
Aj.Joan - Appt.

 15:00 
Aj.Kevin - Appt.
Aj.Paul - Appt.
Aj.Vimani - nathrada


16
 9:00 
Aj.Gregory - Appt.
Aj.Peter - Appt.
Aj.Dulshani - Appt. 10:00 
Aj.Dulshani - Appt.

 11:00 
Aj.Dulshani - Appt.
Aj.Vimani - Appt.
 13:00 
Aj.Amilya - tharnwimol
Aj.Joan - Appt.
Aj.Vimani - Appt. 14:00 
Aj.Amilya - Tadpong
Aj.Joan - Appt.
Aj.Vimani - Appt. 15:00 
Aj.Kevin - Sirathikarn
Aj.Paul - Appt.
Aj.Vimani - Appt.


17
 9:00 
Aj.Gregory - Appt.
Aj.Peter - Appt.
 10:00 
Aj.Delano - Appt.

 11:00 
Aj.Prospero - Appt.

 13:00 


 14:00 


 15:00 
Aj.Kevin - Sirathikarn
Aj.Paul - Appt. 18
 1920
 9:00 
Aj.Gregory - Appt.
Aj.Peter - Appt.
 10:00 
Aj.Delano - Appt.

 11:00 
Aj.Prospero - Appt.

 13:00 


 14:00 


 15:00 
Aj.Kevin - Sirathikarn
Aj.Paul - Appt.21
 9:00 
Aj.Gregory - Appt.
Aj.Peter - Sirathikarn
 10:00 


 11:00 
Aj.Vimani - Tadpong

 13:00 
Aj.Vimani - Appt.

 14:00 
Aj.Amilya - Chaiwat
Aj.Vimani - Appt.
 15:00 
Aj.Kevin - Appt.
Aj.Paul - Appt.
Aj.Vimani - Appt.


22
 9:00 
Aj.Gregory - Appt.
Aj.Peter - Appt.
 10:00 
Aj.Delano - Appt.

 11:00 
Aj.Prospero - Appt.

 13:00 


 14:00 


 15:00 
Aj.Kevin - Appt.
Aj.Paul - Appt.
Aj.Vimani - nathrada


23
 9:00 
Aj.Gregory - Appt.
Aj.Peter - Appt.
Aj.Dulshani - Appt. 10:00 
Aj.Dulshani - Appt.

 11:00 
Aj.Dulshani - Appt.
Aj.Vimani - Appt.
 13:00 
Aj.Amilya - tharnwimol
Aj.Vimani - Appt.
 14:00 
Aj.Amilya - Tadpong
Aj.Vimani - Appt.
 15:00 
Aj.Kevin - Appt.
Aj.Paul - Appt.
Aj.Vimani - Appt.


24
 9:00 
Aj.Gregory - Appt.
Aj.Peter - Appt.
 10:00 
Aj.Delano - Appt.

 11:00 
Aj.Prospero - Appt.

 13:00 


 14:00 


 15:00 
Aj.Kevin - Sirathikarn
Aj.Paul - Appt. 25
 2627
 9:00 
Aj.Gregory - Appt.
Aj.Peter - Appt.
 10:00 
Aj.Delano - Appt.

 11:00 
Aj.Prospero - Appt.

 13:00 


 14:00 


 15:00 
Aj.Kevin - Sirathikarn
Aj.Paul - Appt.28
 9:00 
Aj.Gregory - Appt.
Aj.Peter - Appt.
 10:00 


 11:00 
Aj.Vimani - Tadpong

 13:00 
Aj.Vimani - Appt.

 14:00 
Aj.Amilya - Chaiwat
Aj.Vimani - Appt.
 15:00 
Aj.Kevin - Sirathikarn
Aj.Paul - Appt.
Aj.Vimani - Appt.


    

                                           
:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ

Warning: mysqli_close() expects parameter 1 to be mysqli, null given in E:\inetpub\wwwroot\diald\th\talk_calendar.php on line 420