นายจักรกฤษณ์ เฟื่องปรางค์
ผู้อำนวยการกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ

0 5596 1649

chakritf@nu.ac.th

นางพัชราภรณ์ ประสิทธิ์
หัวหน้างานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

0 5596 1647

phatcharapornc@nu.ac.th
นายอธิพร โพธิกุล
นักวิเทศสัมพันธ์

0 5596 1643

athipornp@nu.ac.th
นางกิตติวรรณ วงศ์กังแห
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 5596 1643

kittiwanv@nu.ac.th
นางสาววรางคณา พุ่มจีน
นักวิเทศสัมพันธ์

0 5596 1644

warangkanap@nu.ac.th
นางดวงจิต ยะตา
นักวิเทศสัมพันธ์

0 5596 1645

duangjitp@nu.ac.th
นายศรัณยวุฒิ กังวาลวงศ์ไพศาล
นักวิเทศสัมพันธ์

0 5596 1646

sarunyavudk@nu.ac.th
นางสาวสุธินี โพธิสุวรรณ
นักวิเทศสัมพันธ์

0 5596 1645

sutineep@nu.ac.th

นางสาวเรือนงาม วงศ์บัณฑิต
หัวหน้างานบริการกิจการต่างประเทศ

0 5596 1650

ruanngarmw@nu.ac.th
นางสาวรุจิรัตน์ ธิติเวสส
นักวิเทศสัมพันธ์

0 5596 1650

rujiratth@nu.ac.th
นางสาวปิยวรรณ อรรถพันธ์
นักวิเทศสัมพันธ์

0 5596 1650

Piyawanu@nu.ac.th
นางศศิธร แสงอ่อน
พนักงานการเงินและบัญชี​ ระดับ​ ส4

0 5596 1606

sasithons@hotmail.com
นางพุทธวรรณ นกเผือก สกิฟซี
นักวิชาการเงินและบัญชี

0 5596 1606

puttawans@nu.ac.th
นางสาวรุ่งกานต์ พงษ์โพธิ์พิทักษ์
พนักงานธุรการ

0 5596 1607

rungkarnpo@nu.ac.th
นางสาววัชรินทร์ แสงอาทิตย์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

0 5596 1648

watcharins@nu.ac.th

นายคมสัน ว่องเขตรการณ์
หัวหน้างานพัฒนาและทดสอบภาษา

0 5596 1610

komsanw@nu.ac.th
นางสาวณัฐสินี ศรีประเสริฐ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

0 5596 1610

natsinees@nu.ac.th
นางกุลภัสสรณ์ พุดนาค
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 5596 1608

kullapassornp@nu.ac.th
นายวิทวัส พจสัณห์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

0 5596 1610

wittawatp@nu.ac.th
นายวุฒิชัย บุญเรือง
นักวิเทศสัมพันธ์

0 5596 1608

wuttichaiboo@nu.ac.th


:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

:: Social Contact
  •        
:: ค้นหาเส้นทาง NU Map


:: Marco Polo Project
Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ