EPE คืออะไร ?

     English Proficiency Enhancement (EPE) courses คือ รายวิชาสร้างเสริมทักษะภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนการสอนโดย กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการใช้ผลการเรียนแทนการสอบเทียบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 3,000 บาท ต่อ 1 รายวิชาโดยแบ่งเป็น 6 ระดับ ตามความรู้ความสามารถของนิสิต ได้แก่

ระดับความรู้ภาษาอังกฤษ รายวิชาที่ต้องลงเรียน
A1 (0-19) EPE Starter
A2 (20-29) EPE Elementary
B1 (30-34) EPE Pre-Intermediate
B1 (35-39) EPE Intermediate
B2 (40-44) EPE Upper-Intermediate
B2 (45-49) EPE Advanced

นิสิตที่ใช้จะผลสอบ CEPT ยื่นสมัครฯ ไม่ต้องส่งใบคะแนนแนนสอบ CEPT แล้ว ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลและเลือกระดับที่ต้องเรียนให้อัติโนมัติ
นิสิตที่เคยเรียน EPE กับบัณฑิตวิทยาลัยอยู่เดิม สามารถสมัครเรียนต่อในหลักสูตรถัดไป ได้ตามปกติ ระบบจะเลือกให้ตามที่ท่านต้องเรียนต่อ

หมายเหตุ: EPE Advanced ยังไม่เปิดเรียนเนื่องจากไม่มีนิสิตปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ


     เรียน EPE ระดับใดบ้าง เพื่อผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ?

     นิสิตสามารถเริ่มลงทะเบียนเรียนรายวิชา EPE ได้ตั้งแต่ระดับที่ 1 (Starter) หรือนำคะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานมาเทียบเพื่อลงเรียนรายวิชา EPE ตามระดับความสามารถของตนเองจนถึงรายวิชาที่สามารถใช้แทนการสอบเทียบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นเกณฑ์สำเร็จการศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรของตน

หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

เกณฑ์ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตปริญญาโท ดังนี้
  • เกณฑ์สำเร็จการศึกษาสำหรับนิสิต ป.โท คือ ระดับ EPE Intermediate
  • เกณฑ์สำเร็จการศึกษาสำหรับนิสิต ป.โท (ครูประจำการ) คือ ระดับ EPE Elementary 2

เกณฑ์ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตปริญญาเอก ดังนี้
  • เกณฑ์เข้าศึกษาระดับ ป.เอก คือ ระดับ EPE Pre-Intermediate (ภายใน 1 ปี หลังจากเข้าศึกษา)
  • เกณฑ์สำเร็จการศึกษาสำหรับนิสิต ป.เอก คือ ระดับ EPE Upper-Intermediate

หลักสูตรนานาชาติ (International Program)

  • เกณฑ์สำเร็จการศึกษาสำหรับนิสิตระดับ ป.โท คือ ระดับ EPE Upper-Intermediate
  • เกณฑ์สำเร็จการศึกษาสำหรับนิสิตระดับ ป.เอก คือ ระดับ EPE Advanced


     ทีมผู้สอนคุณภาพ

     รายวิชา EPE ดำเนินการสอนโดยทีมอาจารย์คุณภาพที่จบการศึกษาระดับสูงสุดในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตศึกษาและการทำวิจัยในสาขาภาษาอังกฤษ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ และภาษาศาสตร์ประยุกต์ มาเป็นเวลานาน

  ทำเนียบผู้สอน (EPE)


:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ