ผศ.ดร. อภิชัย รุ่งเรือง
  Assistant Professor Dr. Apichai Rungruang
  สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


    ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ (Publications)

ปริญญาเอก Ph.D (English Applied Linguistics), Ball State University, Indiana, USA
ปริญญาโท Public Administration (MPA), Southern Illinois University at Carbondale, USA
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ผศ.ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์
  Assistant Professor Dr. Todsapon Suranakkharin
  สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


    ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ (Publications)

ปริญญาเอก Ph.D. (Linguistics), The Australian National University, Australia
ปริญญาโท M.A. (English Literature), Macquarie University, Australia
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ
  Associate Professor Dr.Watana Padgate
  สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


    ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ (Publications)

ปริญญาเอก Ph.D. English (Rhetoric & Linguistics), Indiana University of Pennsylvania, USA
ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์ – ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ) (เกียรตินิยม), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
    ผศ.ดร.นรัสถ์ กานต์ประชา
    Assistant Professor Dr. Narat Kanprachar
    สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


      ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ (Publications)

ปริญญาเอก Ph.D. English (Rhetoric & Linguistics), Indiana University of Pennsylvania, USA
ปริญญาโท MA. English (Applied Linguistics), Indiana State University, USA
ปริญญาตรี อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  รศ.ดร.ยุทธศักดิ์ ชื่นใจชน
  Associate Professor Dr. Yutthasak Chuenchaichon
  สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


    ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ (Publications)

ปริญญาเอก Ph.D. in Applied Linguistics, University of Reading, UK
ปริญญาโท M.A. in English, Naresuan University
ปริญญาตรี B.A. in English, Mahasarakham University
  ผศ.ดร.เสาวภาคย์ กัลยาณมิตร
  Assistant Professor Dr. Saovapak Kallayanamitปริญญาเอก Ph.D. (Linguistics), Georgetown University, USA
ปริญญาโท M.Sc. (Applied Linguistics) Georgetown University, USA
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี อ.บ. (เกียรตินิยม) (ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ