แบบใบลาไปต่างประเทศ ( English Version )
แบบใบลาป่วย / ลากิจ / ลาคลอดบุตร ( English Version )
แบบใบลาพักร้อน ( English Version )
แบบฟอร์ม 3DP2 (3 มิติ-สำหรับเพิ่มข้อมูลเลขที่บัญชี)
ใบปะหน้า 3DP2
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบสำคัญรับเงิน ค่าตอบแทนวิทยากร
ใบสำคัญรับเงิน มน
แบบฟอร์มใบยืมเงิน
แบบเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย 3DS2
แบบขอเพิ่มข้อมูลหลักผู้ขาย 3DS1

:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ