ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาด้านวิชาการ : English for Academic Development (EAD)

     หลักสูตรเพื่อการฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในระดับต่างๆ เรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันและการทำงานด้านวิชาการ โดยเฉพาะสำหรับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยนเรศวร

          โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้
     - ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาด้านวิชาการ (ระดับเบื้องต้น) : English for Academic Development (Elementary)
          สำหรับผู้เรียนที่มีผลสอบ CEPT อยู่ในระดับ Below A1 และ A1 ในช่วงคะแนน 0 - 19 คะแนน
                  ( ยุติการให้อบรมในระดับ Elementary ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 เป็นต้นไป )
                 
     - ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาด้านวิชาการ (ระดับกลางตอนต้น) : English for Academic Development (Pre-Intermediate)
          สำหรับผู้เรียนที่มีผลสอบ CEPT อยู่ในระดับ A2 ในช่วงคะแนน 20 - 29 คะแนน
                  ( ยุติการให้อบรมในระดับ Pre-Intermediate ตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป )
                 
     - ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาด้านวิชาการ (ระดับกลาง) : English for Academic Development (Intermediate)
          สำหรับผู้เรียนที่มีผลสอบ CEPT อยู่ในระดับ B1 ในช่วงคะแนน 30 - 39 คะแนน
                  ( ยุติการให้อบรมในระดับ Intermediate ตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป )
                 
     - ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาด้านวิชาการ (ระดับสูง) : English for Academic Development (Upper-Intermediate)
          สำหรับผู้เรียนที่ผ่านหลักสูตร EAD ระดับกลาง (Intermediate) แล้วเท่านั้น
                  EAD-Syllabus-Upper-Intermediate (Last Update 26-Jan-2024)
                 

จำนวนผู้ลงทะเบียน ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 2024-05-25 เวลา 22:50:51 น.
Elementary
Pre-Intermediate
Intermediate
Upper-Intermediate
0
0
0
2

ครั้งที่ 2/2567 : ระหว่าง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 - 28 มีนาคม 2567
  ตารางการอบรม

     เงื่อนไขและข้อตกลง

           เป็นไปตาม บันทึกข้อความเรื่อง "ขออนุมัติเพิ่มเติมรายละเอียดหลักสูตรในการจัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (CEPT) ไม่ผ่านเกณฑ์" ลงนามอนุมัติโดยอธิการบดี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563"
          โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
โดยเป็นผู้ที่ได้เริ่มปฎิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย ก่อนวันที่ 18 เมษายน 2566 ตามมติการประชุมกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 และ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น
2. เงื่อนไขการผ่านการอบรม เป็นไปตามแผนการสอน (Course Syllabus)
3. ผู้ที่จะเข้ารับการอบรม ต้องมีผลการสอบ CEPT ก่อน เพื่อเข้าอบรมในระดับที่เหมาะสมกับตนเอง โดยอิงตามคะแนนสอบ CEPT ผู้ที่ไม่มี
    ผลสอบ CEPT ต้องมาเข้ารับการทดสอบกับกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศก่อน โดยมีค่าใช้จ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4. จะมีการ การเลื่อนระดับ ในการอบรม ก็ต่อเมื่อ ได้ผลการอบรมที่ ผ่านเกณฑ์ 50% ตามแผนการสอน
    ในระดับที่อบรมอยู่ก่อนเท่านั้น และจะได้รับใบประกาศหลังการอบรมและประมวลผลคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว
5. การยื่นใบประกาศผลการอบรม เป็นไปตาม บันทึกข้อความเรื่อง "ขออนุมัติในหลักการในการจัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (CEPT) ไม่ผ่านเกณฑ์" ลงนามอนุมัติโดยอธิการบดี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
6. สำหรับบุคลากรสายวิชาการ จะต้องผ่านการอบรมใน "ระดับสูง : EAD Upper-Intermediate"
    จึงจะสามารถนำใบประกาศไปยื่นแทนผลการสอบทดสอบวัดความรู้ CEPT ระดับ B2 ได้ ตามเงื่อนไขในข้อที่ 5
7. สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน จะต้องผ่านการอบรมใน "ระดับกลางตอนต้น : EAD Pre-Intermediate"
    จึงจะสามารถนำใบประกาศไปยื่นแทนผลการสอบทดสอบวัดความรู้ CEPT ระดับ A2 ได้ ตามเงื่อนไขในข้อที่ 5
8. ระหว่างการอบรม หากผู้อบรบมีผลสอบภาษาอังกฤษใดๆ ที่ระบุว่าผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้วนั้น
    ผู้เข้าอบรบสามารถขอยุติ การเข้าอบรมได้ทันที โดยให้นำผลสอบมายื่นกับ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ เพื่อดำเนินการ
    ยุติการอบรมของผู้อบรมรายนั้นๆ ต่อไป
9. ดำเนินการอบรมทุกวันอังคาร และ พฤหัสบดี เวลา 17:00 - 20:00 น. ตามตารางการอบรมข้างต้น
10. สถานที่อบรม(แบบ ON-Site) ณ ห้องอบรม กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ชั้น 4 อาคาร CITCOMS
11. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 0-5596-1608 (ภายใน 1608) หรือ  diald@nu.ac.thปิดการลงทะเบียน สำหรับ ครั้งที่ 3 / 2567


ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม 055-961-608 หรือ 055-961-610 (ภายใน 1608 หรือ 1610)


:: ที่อยู่
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000

:: ติดต่อฝ่ายงาน
งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริงานบริการกิจการต่างประเทศ
0 5596 1607
international@nu.ac.th

งานพัฒนาและทดสอบภาษา
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Copyright © 2018 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ