แบบใบลาไปต่างประเทศ ( English Version )
แบบใบลาป่วย / ลากิจ / ลาคลอดบุตร ( English Version )
แบบใบลาพักร้อน ( English Version )
แบบฟอร์ม 3DP2 (3 มิติ-สำหรับเพิ่มข้อมูลเลขที่บัญชี)
ใบปะหน้า 3DP2
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบสำคัญรับเงิน ค่าตอบแทนวิทยากร
ใบสำคัญรับเงิน มน
แบบฟอร์มใบยืมเงิน
แบบเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย 3DS2
แบบขอเพิ่มข้อมูลหลักผู้ขาย 3DS1

:: Address
Division of International Affairs and
Language Development
5th floor, CITCOMS Building,
99/9, Moo 9, Tumbon Thapho,
Muang, Phitsanulok 65000

:: Contacts
Office of Global Engagement
Office of International Services
0 5596 1607
international@nu.ac.th

Office of Language Development and Testing
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: Number of Visitors

Copyright © 2018 Division of International Affairs and Language Development