ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ของนิสิตระดับปริญญาตรี
(ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2567)
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
(ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2566)
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
(ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2566)
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ(สำหรับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ)
(ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566)
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ของนิสิตระดับปริญญาตรี
(ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565)
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2/2564)
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Naresuan University Writing Proficiency Test สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (เฉพาะนิสิตระดับ 64 เป็นต้นไป)
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ลงวันที่ 22 มิ.ย.61)
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต โครงการจัดการศึกษาครู-อาจารย์ประจำการ
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอบรมและการสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศมติที่ประชุมกรรมการมหาวิทยาลัย กรณีลงโทษนิสิตที่ทุจริตการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT
ประกาศการสอบวัดความรุ้ภาษาอังกฤษ Naresuan University Writing Proficiency Test สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดการตัดสินความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

:: Address
Division of International Affairs and
Language Development
5th floor, CITCOMS Building,
99/9, Moo 9, Tumbon Thapho,
Muang, Phitsanulok 65000

:: Contacts
Office of Global Engagement
Office of International Services
0 5596 1607
international@nu.ac.th

Office of Language Development and Testing
0 5596 1610
diald@nu.ac.th

:: Number of Visitors

Copyright © 2018 Division of International Affairs and Language Development