สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจาก East-West center (EWC)
    

      ด้วยสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจาก East-West center (EWC) ดังนี้


-           ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อไปศึกษาต่อที่ University of Hawai’i ในระดับปริญญาโทหรือเอก สำหรับบุคคลจาก USA และประเทศในแถบ Indo-Pacific ซึ่งทุนการศึกษา จำนวน 2 ปี ครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าหนังสือ 
ค่าประกันสุขภาพและค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ไม่รวมค่าตั๋ว) ทั้งนี้ EWC จะจัด Information Session ในวันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น. ตามเวลาของฮานอย


-           The Asian Development Bank-Japan Scholarship (ADB-JSP) ทุนระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาต่อที่ University of Hawai’i สำหรับผู้ถือสัญชาติประเทศที่เป็นสมาชิก ADB ต้องมีอายุ 35 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี โดยเข้าศึกษาในสาขาต่างๆ ดังแจ้งในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ซึ่งทุนการศึกษาครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าหนังสือ ค่าประกันสุขภาพ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าตั๋วเดินทาง 


สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.EastWestCenter.org/adb

Download เอกสารแนบ

20231019-3-GDF_flier.pdf

20231019-2-ADBJSP_flier.pdf

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ