ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอบรมและการสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
    ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอบรมและการสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2560
Link / เอกสารเพิ่มเติม : อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ.pdf