ขั้นตอนการขอผลสอบ CEPT / NU Writing เนื่องในสถาการณ์ COVID-19
    

- ส่ง E-Mail มาขอผลได้ที่ diald@nu.ac.th
- แจ้งประเภทของการสอบ (CEPT / NU Writing)
- แจ้งวันที่สอบ
- แจ้งชื่อ - นามสกุล
- แจ้งรหัสนิสิต หรือ เลขบัตรประชาชน
- แจ้งเบอร์โทรศัพท์

จะส่งผลคะแนนกลับไปตาม E-Mail ที่ได้แจ้งมา ภายใน 3 วันทำการ

Link / เอกสารเพิ่มเติม : -