ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบภาษาอังกฤษ CEPT ประจำเดือนเมษายน 2564 เป็นแบบ Online
    

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ ปัจจุบัน (เมษายน 2564)
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ขอแจ้ง เปลี่ยนรูปแบบการสอบ Cambridge English Placement Test (CEPT)
ทุกรอบในเดือนเมษายน 2564 นี้ เป็นแบบ Online
โดยมีเงืื่อนไขการสอบ ดังนี้ Download เงื่อนไขและข้อตกลงในรูปแบบ File .pdf 

ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่าน ศึกษาขั้นตอนการสอบแบบออนไลน์อย่างละเอียด
หรือหากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการสอบแบบ Online ได้
ขอให้แจ้งยกเลิกมาที่ E-Mail : diald@nu.ac.th ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564


สำหรับนิสิต รอบสอบ วันที่ 24-25 เมษายน 2564
ให้สอบเฉพาะนิสิตระดับปริญญาโท - เอก ทุกชั้นปี และ
นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เท่านั้น

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-2 ขอแจ้งยกเลิกการสมัครสอบและคืนสิทธิ์สอบฟรี สำหรับเดือนนี้ไปก่อน 

เนื่องจากต้องปรับรูปแบบ เป็นแบบออนไลน์ จึงจำเป็นต้องปรับเวลาสอบจากเวลาเดิม
- รอบที่ 1 เวลา 9:00 น.เปลี่ยนเป็น เวลา 9:30 น.
- รอบที่ 2 เวลา 10:30 น.เปลี่ยนเป็น เวลา 11:00 น.
- รอบที่ 3 เวลา 13:00 น.เปลี่ยนเป็น เวลา 13:30 น.

สำหรับบุคลากร บุคลทั่วไป และนักศึกษาสถาบันอื่น รอบสอบ วันที่ 29-30 เมษายน 2564
ยืนยืนการสอบในเวลาเดิม คือ 10:30 / 13:30 / 15:00 น.
ขอให้แจ้ง E-Mail address สำหรับใช้ในการสอบ มาที่ diald@nu.ac.th ภายในวันที่ 25 เมษายน 2564
โดยจะเป็นการควบคุมการสอบ ผ่าน Microsoft Team
- สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอให้ใช้ E-Mail ของมหาวิทยาลัย
- สำหรับบุคคลทั่วไปและนักศึกษาสถาบันอื่น ใช้เมลส่วนตัวใดก็ได้ 
 

ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่าน ศึกษาขั้นตอนการสอบแบบออนไลน์อย่างละเอียด
หรือหากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการสอบแบบ Online ได้
ขอให้แจ้งยกเลิกมาที่ E-Mail : diald@nu.ac.th ภายในวันที่ 25 เมษายน 2564

Link / เอกสารเพิ่มเติม : Download เงื่อนไขและข้อตกลงในรูปแบบ File .pdf