ประกาศยกเลิกการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ NU Writing ประจำเดือนเมษายน 2564
    

ประกาศยกเลิกการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ NU Writing ประจำเดือนเมษายน 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน และให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2564 กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ขอยกเลิกการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ NU Writing ประจำเดือนเมษายน 2564 

สำหรับนิสิต ที่ใช้สิทธิ์สอบ "ฟรี" จะได้รับการคืนสิทธิ์สอบฟรี
สำหรับนิสิตที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จะได้รับการคืนเป็นสิทธิ์สอบฟรี กลับไปให้ 1 ครั้ง

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ E-Mail : diald@nu.ac.th 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : -