ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบภาษาอังกฤษ CEPT วันที่ 30-31 ม.ค. 2564 เป็นแบบ Online
    

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน (มกราคม 2564)
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
ขอแจ้ง เปลี่ยนรูปแบบการสอบ Cambridge English Placement Test (CEPT)
สำหรับนิสิต รอบประจำเดือน มกราคม 2564 เป็นแบบ Online
เพื่อ ชะลอ และ งด การเดินทางโดยข้ามพื้นที่จังหวัดต่างๆ ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

เฉพาะนิสิตระดับปริญญาโท - เอก ทุกชั้นปี และ
นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
ที่ลงทะเบียนสอบวันที่ 30-31 มกราคม 2564 แล้วเท่านั้น
ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อเลือกเวลาสอบใหม่ ตามเงื่อนไขในการจัดสอบแบบ Online

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-2 ขอแจ้งยกเลิกการสมัครสอบและคืนสิทธิ์สอบฟรี สำหรับเดือนนี้ไปก่อน 

ภายในวันที่ 24 มกราคม 2564
(ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกเวลาสอบ จะถือว่ายกเลิกการสอบ)

หรือหากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการสอบแบบ Online ได้
ขอให้แจ้งยกเลิกมาที่ E-Mail : diald@nu.ac.th ภายในวันที่ 24 มกราคม 2564

สำหรับนิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนสอบในรอบวันที่ 30-31 มกราคม 2564 ไว้ ไม่สามารถลงทะเบียนเลือกเวลาได้
ขอให้รอสมัครสอบในรอบเดือนถัดไป ซึ่งแนวทางในการจัดการสอบ จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น

Link / เอกสารเพิ่มเติม : ลงทะเบียนเลือกเวลาสอบ CEPT แบบ Online