ประกาศเรื่องการจัดสอบ CEPT ในเดือนธันวาคม 2563
    

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT ทุกประเภท ในรอบเดือนธันวาคม 2563 นี้ 
ยังดำเนินการจัดสอบต่อ ตามกำหนดการเดิม
ภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัดที่สุด

*หากมีการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตัวตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ จะขอตัดสิทธิ์การเข้าสอบในรอบนั้นๆ ทันที*

**หากผู้ใด ไม่สามารถเดินทางมาสอบได้ หรือ เป็นผู้ที่ต้องอยู่ในระหว่างการกักตัวเพื่อดูอาการตามมาตรการของ ศบค. ขอให้แจ้งรายละเอียด ดังนี้

  • ชื่อ-นามสกุล
  • เบอร์โทร
  • รหัสนิสิต(สำหรับนิสิต) หรือ เลขบัตรประชาชน(สำหรับบุคคลทัวไปและบุคลากร)
  • เหตุผล

มาที่ diald@nu.ac.th ทางกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ จะรับเรื่องและติดต่อประสานงานกลับไปเป็นรายบุคคลอีกครั้งหนึ่ง

Link / เอกสารเพิ่มเติม : -