ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT ในสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
    

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่อง แนวทางการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English Placement Test (CEPT)
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
โดยกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ

Link / เอกสารเพิ่มเติม : Download File