ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่จัดโดยสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
    ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่จัดโดยสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
Link / เอกสารเพิ่มเติม : ประกาศหลักเกณฑ์การเข้าสอบ.pdf