ทุนวิจัยระยะสั้นไปสหรัฐอเมริกา
    

      มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบรท์) ประชาสัมพันธ์รับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

      ประเภทที่ 1 ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) เพื่อทำการวิจัยและบรรยายทางวิชาการ 3 – 6 เดือน จำนวน 3 ทุน ให้แก่อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี  สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปี และมีประสบการณ์การสอนหรือวิจัยอย่างน้อย 10 ปี และต้องได้รับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่สหรัฐฯ แล้ว 

      ประเภทที่ 2 ทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program (JRS) เพื่อทำงานวิจัย 6 เดือน สำหรับอาจารย์หรือบุคคลทั่วไปสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก โดยแบ่งเป็น นักวิจัยภายใต้ฟุลไบรท์ 2 ทุนและสำหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกฯ (RGB) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (RRI) จำนวน 3 ทุน โดยสำเร็จ coursework แล้ว ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด และต้องได้รับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่สหรัฐฯ แล้ว

      ทั้ง 2 ประเภทข้างต้นมีสาขาที่รับสมัคร คุณสมบัติเฉพาะและเงื่อนไขการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างละเอียดและแตกต่างกัน จึงขอให้ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียด และสมัครออนไลน์จากเว็บไซต์ของฟุลไบรท์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2567 
 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ