Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตภายใต้ USM Exchange Programme 2024 ในช่วงภาคการศึกษา Fall ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2567 - 16 กุมภาพันธ์ 2568 ณ USM
    

      ด้วย Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตภายใต้ USM Exchange Programme 2024 ในช่วงภาคการศึกษา Fall ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2567 - 16 กุมภาพันธ์ 2568 ณ USM สามารถเลือกเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปีการศึกษา ซึ่งมีหลากหลายสาขาวิชา (รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับดังลิงก์นี้ https://shorturl.asia/exvr2) โดยผู้สมัครเข้าร่วมจะต้องมีทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งเทียบเท่าคะแนนตามกำหนด โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ขอได้โปรดศึกษารายละเอียด เงื่อนไข คุณสมบัติ และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบมาพร้อมนี้ และสามารถ Download รายละเอียดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ https://shorturl.asia/MCNI0

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ