มหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Institut Teknologi Bandung (ITB) ประเทศอินโดนีเซีย ITB แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต “Inbound Exchange Programs” ระหว่างเดือนกันยายน 2567 – มกราคม 2568
    

      ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Institut Teknologi Bandung (ITB) ประเทศอินโดนีเซีย ITB แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต “Inbound Exchange Programs” ระหว่างเดือนกันยายน 2567 – มกราคม 2568 ให้กับนิสิตในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ โดยจะเปิดเรียนในวันที่ 9 กันยายน 2567 และ ITB ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้

-  ค่าลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
- ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

      ซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดนอกเหนือจากที่ได้รับการสนับสนุนจาก ITB และนิสิตผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และมีสถานภาพเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรจนเสร็จสิ้นโครงการฯ 
2) มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 
3) มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ CEPT ในระดับ B1 30 คะแนน ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

      ทั้งนี้ นิสิตผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://admission.itb.ac.id/exchange/#schedule โดยนิสิตผู้ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องยื่นเอกสารประกอบการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดมายังมหาวิทยาลัย
 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ