มหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย UNUSA แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น “4th Brave! Program”
    

      ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย UNUSA แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น “4th Brave! Program” เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยมุ่งเน้นทักษะการรับมือกับอุปสรรคในการสร้างความเข้มแข็งและทักษะการจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตของวัยรุ่น ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 1 กันยายน 2567 โดยมีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เป็นเงิน 180 ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ครอบคุลมค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่ารับสนามบินภายในประเทศ
2. ค่าที่พักโรงแรม 7 คืน
3. ค่าพาหนะระหว่างกิจกรรม
4. ค่าอาหารกลางวัน
5. ค่าอาหารว่าง 
6. ค่าทัศนศึกษา ณ ภูเขาไฟโบรโม่ (Bromo Trip)

      ซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้ นิสิตผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://genus.unusa.ac.id/lets-join-us-in-4th-brave-program/ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ genus@unusa.ac.id
 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ