สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยแจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับปี 2567 – 2568 จากสภาวัฒนธรรมแห่งอินเดีย (The Indian Council for Cultural Relatiions of Government of India)
    

      ด้วยสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยแจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับปี 2567 – 2568 จากสภาวัฒนธรรมแห่งอินเดีย (The Indian Council for Cultural Relatiions of Government of India ) ภายใต้โครงการ “ICCR Scholarship” ให้กับนักเรียนชาวไทยผู้ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก ณ ประเทศอินเดีย ในสาขาวิชาดังนี้

• สาขาวิชาทั่วไป (Different Fields)
1. การบริหารธุรกิจ (Management)
2. วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
3. โปรแกรมประยุกต์ (Computer Applications)
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
5. การสื่อสารมวลชน (Mass Communications)
6. บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (Finance)
7. ศิลปกรรม (Fine Arts)
8. ปรัชญา (Philosophy)
9. รัฐศาสตร์ (Political Sciences)
10. และอื่นๆ (Etc.)

• สาขาวิชาทางวัฒนธรรม (Indian Cultural)
1. นาฏศิลป์ (Dance)
2. ดนตรี (Music)
3. ภาพยนต์ (Theatre)
4. ศิลปะการแสดง (Performing Art)
5. ประติมากรรม (Sculpture)
6. ภาษาอินเดีย (Indian Languages)
7. อาหารและโภชนาการ (Indian Cuisines)
8. และอื่นๆ (Etc.)

      ทั้งนี้ ผู้สมัครรับทุนต้องมีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนด และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นสมัครได้ที่ “A2A (Admission to Alumni): https://a2ascholarships.iccr.gov.in/ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ