ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เรียน EPE (English Proficiency Enhancement for Graduate)
    

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (English Proficiency Enhancement for Graduate: EPE) ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Microsoft Teams)

Link / เอกสารเพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อ EPE