สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 2 มหาวิทยาลัย 3 ทุนการศึกษา
    

      ด้วยสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 2 มหาวิทยาลัย 3 ทุนการศึกษา รายละเอียดดังนี้

      1.    Institut Teknologi Nasional (ITENAS) มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภายใต้ทุน “Cahaya Scholarship”ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2567 โดยผู้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ระยะเวลา 8 ภาคการศึกษา (4 ปีการศึกษา) โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://international-student.itenas.ac.id/cahayascholarship

       2.   Universitas Indonesia (UI) จำนวน 2 ประเภททุนได้แก่

 1) ทุน UI GREAT จำนวน 50 ทุน เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ณ Universitas Indonesia โดยผู้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้
      - ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
      - การสมัครยื่นขอวีซ่านักเรียน (200,000 IDR) และวีซ่าพำนัก (150 USD)
      - ค่าอนุญาตพำนักอาศัย (IDR 2,500,000/ปี)
      - ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารขาเข้า (สูงสุด 5,000,000 IDR)
      - ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารขาออก (สูงสุด 5,000,000 IRD)
      - ค่าตั้งถิ่นพำนัก (1,500,000 IDR)
      - ค่าประกันสุขภาพ (400,000 IDR/เดือน)
      - ค่าใช้จ่ายรายเดือน (3,000,000 IDR/เดือน รวมค่าที่พัก)
      - ค่าหนังสือและดำเนินการวิจัย (500,000 IRD/เดือน)
โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://international.ui.ac.id/ui-great/ ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2567 

2) ทุน UI Shine สำหรับต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับ UI โดยผู้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 22,500,000 IDR ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://international.ui.ac.id/ui-shine/ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2567 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไม่มีความร่วมมือทางวิชาการ MoU ร่วมกับ Universitas Indonesia (UI)
 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ