สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ “2024 Quad Fellowship” ประจำปี 2567
    

      ด้วย สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ “2024 Quad Fellowship” ประจำปี 2567 ริเริ่มโดยรัฐบาลจาก 4 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา เพื่อมอบทุนการศึกษา ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 100 ทุน เพื่อศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีการศึกษา 2567 - 2568 โดยผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการสนับสนุนเหมาจ่ายเป็นเงิน 40,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) และผู้สมัครรับทุนต้องมีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนด ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครรับทุนได้ที่ https://www.quadfellowship.org/ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 5:00 PM ET รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ