สถาบัน Austria’s Agency for Education and Internationalisation (OeAD) สาธารณรัฐออสเตรีย ได้ประชาสัมพันธ์โครงการทุนศึกษาประจำปีการศึกษา 2567/2568 สำหรับนักเรียน นักศึกษา และนักวิจัยต่างชาติ
    

      สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า สถาบัน Austria’s Agency for Education and Internationalisation (OeAD) สาธารณรัฐออสเตรีย ได้ประชาสัมพันธ์โครงการทุนศึกษาประจำปีการศึกษา 2567/2568 สำหรับนักเรียน นักศึกษา และนักวิจัยต่างชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
      1)  ทุนการศึกษา Franz Werfel Scholarship เป็นทุนสำหรับผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวรรณกรรมออสเตรีย โดยทุนดังกล่าวมีระยะเวลา 4-9 เดือนและสามารถขยายระยะเวลาการรับทุนได้ถึง 18 เดือน 
      2) ทุนการศึกษา Ernst Mach Grant เป็นทุนสำหรับนักศึกษาหรือนักวัย่างชาติเพื่อเดินทางไปศึกษาและทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรีย ทุนดังกล่าวมีระยะเวลา 1-9 เดือน             
      3) ทุนการศึกษา Ernst Mach Scholarship สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทจากประเทศนอกภูมิภาคยุโรป เพื่อเดินทางไปศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตรืประยุกต์ ณ มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรียโดยทุนมีระยะเวลา 4-10 เดือน       
      4) ทุนการศึกษา Ernst Mach Scholarship ASEA-UNINET สำหรับนักศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียนเครือข่าย ASEA-UNINET (ยกเว้นสาธารณรัฐสิงคโปร์และบรูไนดารุสซาลาม) ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เกษตรกรรม สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ และนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาดนตรี ทุนดังกล่าวมีระยะเวลา 9-36 เดือน
      ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนข้างต้นที่เว็บไซต์ https://grants.at/de/ และ https://mhesi.e-office.cloud/d/83bff523

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ