ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarship and Educational Exchange for Development (SEED) ประจำปี 2567-2568
    

      รัฐบาลแคนาดาประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarship and Educational Exchange for Development (SEED) ประจำปี 2567-2568 ให้กับนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนในระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อศึกษา และ/หรือวิจัยระยะสั้น ณ ประเทศแคนาดาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ 2030 Agenda for Sustainable Development มีกำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 21 มีนาคม 2567 (สถาบันการศึกษาของแคนาดาจะต้องเป็นผู้ส่งใบสมัคร)

      สามารถศึกษารายละเอียดและค้นหารายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมทุนได้ที่ https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng หรือ https://shorturl.at/eyMU5 

      โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสาร The Canada-ASEAN Scholarship and Educational Exchange for Development (SEED) ประจำปี 2567-2568 ดังแนบมาพร้อมนี้

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ