กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)ประชาสัมพันธ์ทุนให้แก่นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก จำนวน 18 ทุน ภายใต้โครงการ “2024 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students”
    

      ด้วย กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)ประชาสัมพันธ์ทุนให้แก่นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก จำนวน 18 ทุน ภายใต้โครงการ “2024 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students” จำนวน 18 ทุน โดยผู้ได้รับทุนจะได้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้

      1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,000 ดอลล่าร์ไต้หวัน/เทอม
      2. เงินสนับสนุนรายเดือน

      - ปริญญาตรี 15,000 ดอลล่าร์ไต้หวัน/เดือน

      - ปริญญาโท/เอก 20,000 ดอลล่าร์ไต้หวัน/เดือน

      ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ https://www.taiwanembassy.org/th_en/post/6398.html?fbclid=IwAR2LkmZ0n1t7MqfuzwQQim6kR4LNedJJf5YgRFxrzMNmrDp0WrjRm40xE6A โดยจะเปิดรับสมัครในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2567 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ