ประกาศรายชื่อสำหรับสอบ Final Test วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สมัครอบรมโปรแกรม English Discoveries
    

ประกาศรายชื่อสำหรับสอบ Final Test วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2567
สำหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สมัครอบรมโปรแกรม English Discoveries
ณ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ชั้น 4 อาคาร CITCOMS

** ขอให้ทุกท่านนำ "บัตรนิสิต" หรือ "บัตรประจำตัวประชาชน" ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ เท่านั้น **
** ขอให้นำ หูฟังชนิดมีสาย แบบ 3.5 มม. (หูฟังโทรศัพท์มือถือทั่วไปที่ไม่ใช่ iPhone) หรือ แบบ USB เท่านั้น (หูฟังแบบ Bluetooth ใช้ไม่ได้) เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้หูฟังร่วมกัน ** 

** มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ **

*หมายเหตุ : ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ หากมาไม่ทันตามที่ลงทะเบียนไว้

Link / เอกสารเพิ่มเติม : รายชื่อ Final Test รอบที่ 1 (5-9 ก.พ. 67).pdf