เปิดรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นไป JBNU ประเทศเกาหลีใต้
    

      กิจกรรมแลกเปลี่ยนระยะสั้นเชิงวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให้นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ  ศาสนา วัฒนธรรมการแต่งกาย ศึกษาประวัติศาสตร์ เรียนรู้การทำอาหาร การประดิษฐ์งานฝีมือและรู้จักกีฬาเทควันโด และอื่นๆ ของประเทศเกาหลีใต้ กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วงได้แก่ 

      •         ช่วงที่ 1: Pre-sessional Training เป็นระยะเวลา 4 วัน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร (แจ้งวันและเวลาภายหลัง)
      •         ช่วงที่ 2: เข้าร่วมกิจกรรม ณ Jeonbuk National University ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2567 ระยะเวลา 12 วัน

      นิสิตที่สนใจขอให้สอบถามการสมัครเข้าร่วมโครงการจากต้นสังกัด การพิจารณาเสนอชื่อเป็นสิทธิ์ของคณะ/วิทยาลัยต้นสังกัด และเสนอชื่อไปยังมหาวิทยาลัยภายใน 27 กุมภาพันธ์ 2567  ศึกษาโครงการให้เข้าใจจากรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้จ้า 

ใบสมัคร_เอกสารแนบ2.pdf

สรุปโครงการ_เอกสารแนบ 1.pdf

Program.pdf

Poster-เปิดสอบรอบพิเศษ.png

Link / เอกสารเพิ่มเติม : -