The Ateneo de Davao University ประเทศฟิลิปปินส์ ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชน “The 3rd Youth PH National Youth Summit” ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 (2 วัน) ณ Ateneo de Davao University, Jacinto Campus
    

      ด้วย The Ateneo de Davao University ประเทศฟิลิปปินส์ ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชน “The 3rd Youth PH National Youth Summit” ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 (2 วัน) ณ Ateneo de Davao University, Jacinto Campus 
เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมด้าน พลังเยาวชน ผู้ประกอบการด้านสังคม การสร้างสันติภาพ การศึกษา และการจัดการสภาพอากาศ ร่วมกับนิสิตจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยมหาวิทยาลัยสามารถเสนอรายชื่อได้ 3 – 5 ราย  และมีค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมโครงการ เป็นเงิน 7,000 เปโซฟิลิปปินส์ (ประมาณ 4,378 บาท) อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 15 ม.ค. 2567) รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

      ทั้งนี้ นิสิตผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/layagpilipinas24  โดยขอให้แจ้งความประสงค์การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านคณะต้นสังกัดมายังมหาวิทยาลัย ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เพื่อเสนอรายชื่อไปยัง ADDU
 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ