ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกปฏิบัติงาน Taiwan Experience Education Program (TEEP) ณ มหาวิทยาลัยในไต้หวัน โดยมีสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 สาขาวิชา
    

      ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกปฏิบัติงาน Taiwan Experience Education Program (TEEP) ณ มหาวิทยาลัยในไต้หวัน โดยมีสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 สาขาวิชา ดังนี้

      2.1 Agriculture & Fishery
      2.2 Business & Management
      2.3 Engineering
      2.4 Natural Science
      2.5 Culture & Humanity
      2.6 Social Science
      2.7 Medicine & Public Health
      2.8 Others

      ทั้งนี้ นิสิตผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถขอสมัครรับทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน (Stipend) ได้ในแต่ละสาขาวิชา จำนวนสูงสุด 15,000 ดอลล่าร์ไต้หวัน (NTD)/เดือน โดยนิสิตผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://teep.studyintaiwan.org/ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ