โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program
    

      มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบรท์) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุน Fulbright U.S. - ASEAN Visiting Scholar Program ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมโครงการทำวิจัยในสหรัฐอเมริกา 3 – 4 เดือน 
โดยวันที่เริ่มเข้าร่วมต้องอยู่ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มีนาคม 2568 เท่านั้น คุณสมบัติที่สำคัญต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปี (ณ วันที่สมัคร) สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโท มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี ต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการสัมภาษณ์ และต้องมีจดหมายตอบรับจากสถาบันปลายทางในสหรัฐอเมริกา  โดยผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายจะได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือนเป็นระยะเวลา 3 – 4 เดือน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และเงินสนับสนุนการวิจัยตามที่จำเป็น

      ผู้ที่สนใจสมัคร ขอให้ศึกษาสาขาวิจัยที่รับสมัคร คุณสมบัติ และเอกสารการสมัครจากเอกสารแนบ หรือดาวน์โหลดระเบียบการได้จากเว็บไซต์ของ Fulbright Thailand ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 และสมัคร online จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 23.59 น.ตามเวลาประเทศไทย  อนึ่ง Fulbright จะเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นต้นจำนวน 1 – 4 คน เข้าแข่งขันในระดับ ASEAN และจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในชั้นสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง
 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ