ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2566)
    

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

(ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2566)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ