ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2566)
    

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

(ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2566)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ