ผู้ประสานงานของ Institut Teknologi Sepuluh Noperber (ITS) ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ UMAP Discovery Camp 2024: The Globe (Global Bound and Exchange) -Discover Indonesia
    

     ด้วยผู้ประสานงานของ Institut Teknologi Sepuluh Noperber (ITS) ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ UMAP Discovery Camp 2024: The Globe (Global Bound and Exchange) -Discover Indonesia โดยเปิดรับสมัครนักศึกษา (ที่มิใช่สัญชาติอินโดนีเซีย) และต้องเป็นสมาชิกของ UMAP เท่านั้น รับสมัครจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 และประกาศผลวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ช่วงได้แก่ 

ระยะเวลาของโปรแกรม
• ระยะที่ 1 (3 & 10 ก.พ. 67): กิจกกรมออนไลน์
• ระยะที่ 2 (17-23 ก.พ. 67): เข้าร่วมกิจกรรม ณ Institut Teknology Sepuluh Nopember (ITS)
• ระยะที่ 3 (24-29 ก.พ. 67): ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกเข้าโครงการ ณ ITS, Universitas Semarng, Universitas Islam Riau, หรือ Institut Teknologi & Bisnis Nobel Indonesa 

      ทั้งนี้ ITS จะจัด “Project Information Session” แบบออนไลน์ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. ตามเวลาประเทศไทย  โดยกองฯ ต่างประเทศได้เข้าร่วมรับฟังแล้ว จักได้รายงานให้ทราบต่อไป 
 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ