North Island College (NIC), Canada ได้ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตสำหรับประเทศสมาชิก UAMP
    

       ด้วย North Island College (NIC), Canada ได้ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตสำหรับประเทศสมาชิก UAMP ได้แก่

      โครงการ NIC Program A-Winter 2024 term เป็นการแลกเปลี่ยนนิสิตจากประเทศสมาชิก UMAP ที่มีการรับและส่งนิสิต จำนวน 2 รายต่อภาคเรียน โดยมหาวิทยาลัยเจ้าภาพต้องยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนและต้องสามารถถ่ายโอนหน่วยกิตได้ หมดเขตรับสมัครวันที่ 4 ตุลาคม 2566 และเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 23 เมษายน 2567 

      โครงการ NIC Program B-Winter 2024 term เป็นการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาที่ต้องการรับและส่งนิสิตมากกว่า 2 ราย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจะยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องสามารถถ่ายโอนหน่วยกิตได้ และเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 23 เมษายน 2567 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ