Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตภายใต้ USM Exchange Programme 2023
    

      ด้วย Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตภายใต้ USM Exchange Programme 2023 ในช่วงภาคการศึกษา Fall ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2566 - 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ USM สามารถเลือกเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปีการศึกษา ซึ่งมีหลากหลายสาขาวิชาให้เลือก (รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับดังลิ้งค์นี้ https://shorturl.at/DJM04) โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ขอได้โปรดศึกษารายละเอียด เงื่อนไข คุณสมบัติ และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบมาพร้อมนี้ และสามารถ Download รายละเอียดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ https://shorturl.at/chKY0  ทั้งนี้ นิสิตผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ หากมีนิสิตประสงค์เข้าร่วมโครงการ ขอได้โปรดเสนอชื่อมายังกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2566

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ