ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ณ Multimedia University ประเทศมาเลเซีย
    

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นเชิงวัฒนธรรมฤดูร้อน ณ Multimedia University ประเทศมาเลเซีย

ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อข้างต้นรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ โดยคลิกที่ QR CODE กรอกข้อมูลพร้อม Upload บัตรประจำตัวประชาชนปละหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 24:00 น.

Link / เอกสารเพิ่มเติม : Download เอกสารแนบ