National Chung Cheng University ไต้หวัน ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตฝึกงานในระดับปริญญาตรี
    

      ด้วย National Chung Cheng University ไต้หวัน ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตฝึกงานในระดับปริญญาตรี ในระดับชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science) สังคมศาสตร์ (Social Sciences) วิทยาศาสตร์ (Science) และนิติศาสตร์ (Law) โดยนิสิตจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน เป็นเงิน 12,000.- ดอลล่าร์ไต้หวัน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นิสิตต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง อาทิเช่น ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าอาหาร และค่าที่พัก  โดยนิสิตต้องเดินทางถึงยังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 30 ต.ค. 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ellenj1022@gmail.com และสมัครได้ที่ https://embedded.cs.ccu.edu.tw/TEEP/contact.html

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ