Osaka International University (OIU) ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ School of Japanese Studies for Foreign Students, Osaka International University
    

      ด้วย Osaka International University (OIU) ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ School of Japanese Studies for Foreign Students, Osaka International University ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (Fall semester 2023) เพื่อไปศึกษาภาษาญี่ปุ่น ระหว่างเดือนกันยายน 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรสามารถเสนอชื่อเข้าร่วมได้ จำนวน 2 ราย นิสิตผู้ได้รับการคัดเลือกนิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา จาก OIU โดยผู้ประสงค์เข้าร่วมหลักสูตรข้างต้น จะต้องมีระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น JLPT เทียบเท่า N4 และสามารถสมัครได้ที่  https://bit.ly/3F8Ecwu 
ยื่นสมัครผ่านคณะต้นสังกัดภายในวันที่ 19 เมษายน 2566
 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ