ทุน SEED ประจำปี 2566-2567
    

      ด้วยรัฐบาลแคนาดาประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) ประจำปีการศึกษา 2566 – 2567 ให้กับนักศึกษาประเทศอาเซียน เพื่อศึกษาระยะสั้นและทำวิจัยระยะสั้น ในสาขาที่เกี่ยวกับ Sustainable Development Goals ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2566  ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng
 

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ