สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology: Tokyo Tech) ประเทศญี่ปุ่น
    

      ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology: Tokyo Tech) ประเทศญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  ประชาสัมพันธ์เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ รวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรระบบขนส่งทางรางร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลภายใต้ “โครงการ TAIST-Tokyo Tech” โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัยและวิศวกรรมทักษะสูงตามความต้องการของประเทศ ผ่านการศึกษาจาก 3 หลักสูตรและ 1 ประกาศนียบัตร (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาในสาขาข้างต้น จำนวน 70 ทุน ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุน รายละเอียดดังแจ้งทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ https://www.nstda. or.th/taist_tokyo_tech/ หรือแสกนจาก QR code ในเอกสารประชาสัมพันธ์แนบมาพร้อมนี้ สมัครภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

bbwxxx
Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ