เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร สำหรับ ป.ตรี รหัส 65 ขึ้นไป ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ รอบที่ 2/2565
    

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร English for Communication (Remedial)
เฉพาะนิสิตปริญญาตรี รหัส 65 ขึ้นไป ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยนเรศวร (CEPT ต่ำกว่า 24 คะแนน)

รอบที่ 2/2565

Link / เอกสารเพิ่มเติม : คลิกเพื่อไปหน้าสมัคร...