เปิดรับสมัครสอบ CEPT ประจำเดือนมกราคม 2566 (ผู้ที่สมัครแล้วต้องสมัครใหม่)
    

เนื่องจากกองฯ ได้รับผลกระทบบางส่วนจากการขัดข้องของ Sever หลักของมหาวิทยาลัย ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
จึงทำให้ต้องเปิดรับสมัครสอบใหม่อีกครั้ง สำหรับนิสิต ทุกระดับ ทุกชั้นปี ที่มีสิทธิ์สอบฟรีเท่านั้น

สำหรับนิสิต ที่ไม่มีสิทธิ์สอบฟรี ขอให้แจ้งความประสงค์ในการสอบผ่านทาง
E-Mail : diald@nu.ac.th พร้อมทั้งแจ้งรหัสนิสิต / ชื่อ-นามสกุล / เบอร์โทรติดต่อกลับ
ทางกองพักองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ จะติดต่อไปเป็นรายบุคคล

Link / เอกสารเพิ่มเติม : คลิกที่นี่เพื่อสมัคร...