Reitaku University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ราย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตแบบ on-site ณ Center for Japanese Languages Education, spring semester 2023 ณ Reitaku University ประเทศญี่ปุ่น
    

      Reitaku University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ราย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตแบบ on-site ณ Center for Japanese Languages Education, spring semester 2023 ณ Reitaku University ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ระหว่างเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2566 เพื่อศึกษาภาษาญี่ปุ่น แบบลงทะเบียนเรียนและสามารถโอนหน่วยกิตได้ รายละเอียดดังแนบ หรือDownload ได้ที่ https://bit.ly/3dedPKY ทั้งนี้ ส่งเอกสารสมัครผ่านต้นสังกัดมายังกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2565

Link / เอกสารเพิ่มเติม : -