รัฐบาลอินเดียประกาศมอบทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022-2023 สำหรับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาไทยที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาไทยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และแพทยศาสตร์
    

      ด้วยรัฐบาลอินเดียประกาศมอบทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022-2023 สำหรับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาไทยที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาไทยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และแพทยศาสตร์เพื่อไปทำวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานวิจัยในประเทศอินเดีย เป็นระยะเวลา 3 - 6 เดือน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Download Poster

20220919-Poster-ISRF-2022-2023.png

20220919-Poster-ISRF-2022-2023_1.png

20220919-Poster-ISRF-2022-2023_2.png

20220919-Poster-ISRF-2022-2023_3.png

20220919-Poster-ISRF-2022-2023_4.png

20220919-Poster-ISRF-2022-2023_5.png

20220919-Poster-ISRF-2022-2023_6.png

20220919-Poster-ISRF-2022-2023_7.png

Link / เอกสารเพิ่มเติม : เอกสารแนบ